மறுக்கபடுவதற்க்கு முளைக்குமே
மனம் போல காரணங்கள் பல
கருப்பு குண்டு ஏழை இவை நிரந்தரம்
மெத்த படித்தது குற்றம் அன்று
வேலைக்கு போகாமல் இருந்தால் இன்று
வெண்டைக்காயை முறித்துப் பார்த்து
முருங்கைக்காயை முறுக்கிப்பார்த்து
வாங்கிடும் வாணிபமா வாழ்க்கை
சந்தைப்பொருளாய் நீ நீடிப்பாயா
பேரம் பேசப்பபோவதினி நீயம்மா