மாற்றம் இல்லா மன்னிப்பு நம்மை
ஏமாற்றும் நல்ல நாடகமே.
-
கிறுக்கன்