மனங்கடந்த உயர் உணர்வின் உள்ளிருக்கும்
சத்தியாமான சாத்தியம் சிவம்.
-
கிறுக்கன்